O NÁS

IMG_50801

Sme skupina priateľov, ktorí zažili stretnutie s Bohom a priateľmi na super akcii – na pešej púti Muráň-Levoča. Túto akciu spoločne pripravujeme pod záštitou Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Ak by si nám chcel pomôcť s prípravou púte, s jej propagáciou alebo modlitbami, kontaktuj nás cez FB alebo na e-mailovej adrese info@muranlevoca.sk

O ZKSM

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) je občianskym združením, ktoré má bohatú históriu a skúsenosti v práci s mládežou, zameranou na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí.

Cieľom činnosti ZKSM je napomáhať osobnostnému rozvoju mladého človeka na osobnosť s uceleným pohľadom na život, umožniť prostredníctvom neformálneho vzdelania a informálneho učenia dozrieť v osobnosť, prispievajúcu svojimi postojmi, konaním a prácou k rozvoju spoločnosti a Cirkvi.

Pri napĺňaní tohto cieľa sa snažíme zabezpečiť rovnosť príležitostí pre mladých ľudí bez ohľadu na pohlavie, rasu, vyznanie, národnosť, príslušnosť k politickej, či inej skupine obyvateľstva a podporovať rovnosť a porozumenie medzi mladými ľuďmi z rôznych pomerov. www.zksm.sk

AKTIVITY

Medzi aktivity ZKSM patrí množstvo krátkodobých, dlhodobých, ako aj pravidelných, systematicky organizovaných podujatí pre mládež (spoločenské, vzdelávacie, kultúrne, charitatívne, duchovné, športové) v rámci jednotlivých regiónov, ako aj na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

Medzi konkrétne projekty združenia patria okrem iného: pravidelné stretnutia vysokoškolskej mládeže „Akadem“; pravidelné mládežnícke tábory na záchranu historických pamiatok „Katarínka“, „Dubova Colonorum“; jazykové tábory pre mladých „Anem“– anglické a nemecké, festivaly (Voľnosť na Nevoľnom, Hajdukfest…) a i.

ZKSM vydáva publikácie, časopisy, či pripravuje internetové stránky, ktoré sú okrem zdroja informácií aj vhodným a bezpečným prostriedkom na formáciu a osobnostný rast mladých ľudí.

SPOLOČENSTVÁ

Hlavný cieľ združenia, napomáhať osobnostnému rozvoju mladých ľudí, ZKSM napĺňa prostredníctvom začlenenia detí a mládeže vo veku do 30 rokov do konkrétnej skupiny pravidelne stretávajúcich sa ľudí. Za skupinu je zodpovedný jej vedúci – líder (animátor), ktorý absolvoval formáciu – animátorskú školu určenú pre vedenie malých skupín.

Členovia skupín sú prostredníctvom vopred obsahovo pripravených stretnutí systematicky vedení ku službe apoštolátu, ktorý chápeme ako nástroj pozitívnej premeny spoločnosti a našich členov vedieme k pochopeniu potreby oslovovať ľudí okolo nás. V rámci služby človeku sa členovia združenia podľa svojich možností zapájajú do sociálnej a charitatívnej činnosti, čo prispieva k občianskej participácii mladých ľudí na živote spoločnosti.

Prostredníctvom pravidelnej práce v spoločenstvách chceme vytvoriť efektívne fungujúcu sieť mládežníckych lídrov
v komunitách, pomôcť rozšíriť variabilitu sociálnych služieb a terénnej sociálnej práce s mládežou, čo bude mať pozitívny vplyv na vytvorenie bezpečnej alternatívy voľnočasových aktivít pre neorganizovanú mládež, zaktivizovanie mladých ľudí a ich vedenie k zdravému a bezpečnému spôsobu života, skvalitňovanie ľudských zdrojov prostredníctvom výchovy a neformálneho vzdelávania mládeže, osvojenia a nácviku tímovej spolupráce, či budovania vzťahu mladých ľudí k dobrovoľníckej činnosti.

DOBROVOĽNÍCTVO

Stabilné a efektívne fungovanie podujatí, ako i činnosti združenia sa ZKSM snaží zabezpečovať hlavne prostredníctvom dobrovoľníckej práce mladých ľudí, ktorí túto činnosť vykonávajú v rámci svojho voľného času bez nároku na finančnú odmenu.

HISTÓRIA

História ZKSM siaha do 90.-tych rokov 20.-teho storočia. 17. novembra 1990 najskôr vzniklo Laické apoštolské hnutie mládeže, 8. decembra toho istého roku Rada hnutia schválila zmenu názvu na Hnutie kresťanských spoločenstiev mládeže. Dnešnú podobu dostal názov združenia 16. januára 1999, kedy Celoslovenská rada schválila zmenu stanov a názvu hnutia na Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže.

Od roku 1997 HKSM organizovalo popri svojich aktivitách aj diecézne stretnutia o pastorácii mládeže na Slovensku. Tieto stretnutia vyvrcholili celoslovenským stretnutím v Rajeckých Tepliciach, kde sa predstavil model pastorácie mládeže na Slovensku v r.1998.

ZKSM v období rokov 1997 až 1999 organizovalo veľa dobrých a úspešných projektov, ktoré sa za vtedajšiu desaťročnú históriu ZKSM stali postupne známymi medzi mladými ľuďmi na celom Slovensku.